Privacyverklaring

Algemeen

Welkom! Fijn dat je de tijd neemt deze privacyverklaring te lezen. 

Jouw privacy is van essentieel belang voor onze activiteiten. Jullie tevreden, wij tevreden. Persoonlijke gegevens van kandidaten/leerlingen en cursisten behandelen en beveiligen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En mocht je vragen hebben over hoe wij met privacy omgaan, dan kun je ons mailen op info@thomasrijopleidingen.nl. We staan je graag te woord.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Thomas Rijopleidingen is gevestigd in Apeldoorn aan de Deventerstraat 350. We staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 08125130. Thomas Rijopleidingen is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Thomas Rijopleidingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Wat doen we met jouw gegevens?

We verzamelen de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doeleinden:

 • Het aangaan van (les)overeenkomsten;
 • Het begeleiden bij en het uitvoeren van de rijopleiding(en);
 • Het aanvragen van examens bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid).

Welke persoonsgegevens verwerken wij t.b.v. de bovenstaande doelen?

Thomas Rijopleidingen verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de hierboven genoemde doeleinden:   

 • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Thomas Rijopleidingen verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het aanvragen van examens bij het CBR:

 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer.

Welke wettelijke grondslagen hebben wij om jouw gegevens te verwerken?

Bij aanvang van de rijopleiding c.q. cursus vraagt Thomas Rijopleidingen je een inschrijfformulier in te vullen. Hierop vul je alle bovengenoemde persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens in. Op dit inschrijfformulier wordt uitdrukkelijk gevraag om je toestemming om de door jouw verstrekte gegevens te mogen verwerken.

Delen we jouw gegevens met derden?

De gegevens die jij aan Thomas Rijopleidingen geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijv. de Belastingdienst of Politie.

Wat doen we met persoonsgegevens van minderjarigen?

De persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van minderjarigen worden uitsluitend op de hierboven beschreven wijze verkregen en worden uitsluitend ten behoeve van de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

Persoonsgegevens contactformulier

Via onze website kun je een contactformulier invullen. Wij vragen daarbij je naam en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Zodra jouw contactverzoek, vraag of opmerking door ons is verwerkt zullen wij jouw persoonsgegevens direct verwijderen.

Bewaartermijn

Thomas Rijopleidingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies 

Thomas Rijopleidingen gebruikt verschillende functionele cookies via onze website. Deze cookies worden bewaard gedurende de sessie (bezoek website) of maximaal gedurende 1 uur.

Beveiliging persoonsgegevens

Thomas Rijopleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Enkele van deze maatregelen zijn: 

 • onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee worden de door jouw ingevulde gegevens versleuteld verzonden;
 • wij hebben een streng toegangsbeleid. Dit betekent dat alleen bevoegde personen/derden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en dat zij geheimhouding hebben; en,
 • wij sluiten overeenkomsten af met derden die – in onze opdracht – jouw persoonsgegevens verwerken, zodat zij dit net zo zorgvuldig doen als wij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar info@thomasrijopleidingen.nl.  Mirian Thomas is de contactpersoon voor gegevensbescherming van Thomas Rijopleidingen.

Welke rechten heb jij ten aanzien van jouw gegevens?

Je hebt in het algemeen het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thomas Rijopleidingen.

Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben elektronisch naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een bovengenoemd verzoek of bezwaar sturen naar info@thomasrijopleidingen.nl. Graag in de onderwerpsregel zetten “Persoonsgegevens”. Dan weten wij meteen waar het om gaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Wij zullen na het uitvoeren van jouw verzoek deze informatie direct verwijderen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet uit met ons dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. In dat geval wijst Thomas Rijopleidingen je op je recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Met dit alles streven wij ernaar ook jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Met vriendelijke groet,

Douwe en Mirian Thomas.